هامون

هامون کویری خشک و بی آب است. هامون مشتی خاک و آسمانی صاف و آبی است. تمام آنچه شما از هامون میبینید همین است. اکثر کسانی که بر این کویر قدم میگذارند گم میشوند و خارها و خاشاک پاهای آنها را زخم میکند. در واقعیت سخت و ملال آور است در این کویر ماندن و … ادامهٔ نوشته هامون