حرکت نور

گر کس حرکت دهد این نور را باز پس گیرید همیشه سور را گر خاک خویش دهد گور را زین سبب لقمه ای دهد مور را تا وجود است شیرین کند دریای شور را بر هم شکننده شود دولت زور را نزدیک باشد معنا ندهد دور را گزگ ندهد دست هر کور را قافیه به … ادامه نوشته حرکت نور

قطره

  یک قطره ی دریا گوهر است یک قطره ی دریا دریاست یک قطره ی دریا تنهاست یک قطره ی دریا در عجب یک قطره همیشه در طرب یک قطره در دریا خود باخته یک قطره بر دریا تاخته یک قطره عاشق دریا شده یک قطره در عشق رسوا شده ده قطره چون انگشتان دست … ادامه نوشته قطره

هامون

هامون کویری خشک و بی آب است. هامون مشتی خاک و آسمانی صاف و آبی است. تمام آنچه شما از هامون میبینید همین است. اکثر کسانی که بر این کویر قدم میگذارند گم میشوند و خارها و خاشاک پاهای آنها را زخم میکند. در واقعیت سخت و ملال آور است در این کویر ماندن و … ادامه نوشته هامون